ZADANIA WODGiK

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wykonuje zadania Marszałka Województwa Podlaskiego określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).  Zgodnie z art. 7c do zadań tych należy w szczególności:

  1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
  3. tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;
  4. analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;
  5. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
  6. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.
Powrót na początek strony