ZAMÓWIENIA

Udostępnianie odpłatnych materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Wniosek o udostępnienie zasobu można złożyć w następujący sposób:

- osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, Kancelaria Główna lub ul. Wyszyńskiego 1, Kancelaria Główna, pok. 022 
- przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok;
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail kancelaria@podlaskie.eu lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP /p7w201lcig/SkrytkaESP.

Wszelkie pytań i wątpliwości związane z udostępnianiem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prosimy kierować do WODGiK-u.

Wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie pdf.

wniosek_wzgik.jpg

Powrót na początek strony